Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Ośrodek

W skład ośrodka wchodzi:

Szkoła Podstawowa Specjalna

Gimnazjum Specjalne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Podstawowa działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu przeznaczona jest dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. W szkole tej uczyć się może każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie ze Starostwa Powiatowego i zgodę rodziców na kształcenie w naszej placówce. Do naszego Ośrodka uczęszczają również dzieci z powiatów ościennych.

Do szkoły dzieci trafiają w ciągu całego roku szkolnego i w różnym wieku rozwojowym. Każdy nowo przyjęty uczeń otoczony jest troskliwą opieką przez nauczycieli i pozostałych pracowników Ośrodka.

Edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna
klasy IV – VI – kształcenie przedmiotowe

Uczniowie klasy VI przystępują w II semestrze nauki do sprawdzianu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mającego na celu zbadanie stopnia opanowania zdobytych umiejętności. Szóstoklasiści otrzymują do rozwiązania zestawy egzaminacyjne dostosowane do ich sprawności intelektualnej. Praca w oddziałach odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują dalszą naukę w Gimnazjum Specjalnym znajdującym się w naszym Ośrodku.

Na każdym etapie edukacji zapewniamy uczniom:

 • domową atmosferę
 • poczucie bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji
 • kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi
 • naukę pisania, czytania, rozumienia, korzystania z różnych źródeł informacji
 • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
 • usprawnianie rozwoju fizycznego
 • opiekę pedagoga, logopedy, socjoterapeuty i psychologa

Działania nasze oparte są na wieloletnim doświadczeniu i kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz ciągle unowocześnianej bazie dydaktyczno – sportowej.

Dla naszych dzieci bardzo ważną rzeczą są ich pierwsze sukcesy – dlatego staramy się wyłapywać nawet te najdrobniejsze, czasami niedostrzegane przez innych.

Stosujemy odpowiednie nagradzanie, co daje dzieciom dużo radości i motywacji do podejmowania dalszych wysiłków. Angażujemy uczniów w życie Ośrodka poprzez organizowanie różnych uroczystości okolicznościowych, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez.

Prowadzimy działalność na rzecz szeroko rozumianej integracji z środowiskiem lokalnym i społecznością uczniowską z innych szkół naszego powiatu i województwa.

 

W gimnazjum uczyć się może każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie ze Starostwa Powiatowego i zgodę rodziców na kształcenie w naszej placówce:

 • posiadamy oddziały przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim

Gimnazjum obejmuje trzyletni okres kształcenia – nauczanie przedmiotowe.

Praca z uczniem prowadzona jest w oparciu o plany dydaktyczno-wychowawcze dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.

Edukacja szkolna w gimnazjum wspomaga rozwój ucznia poprzez:

 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia,
 • wprowadzanie go w świat nauki i wiedzy umożliwiający mu dalsze kształcenie i kształtowanie umiejętności posługiwania się nią,
 • wprowadzanie go w świat kultury i sztuki,
 • rozwijanie umiejętności społecznych.

Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój każdego wychowanka. Prowadzimy stymulację rozwoju w różnych dziedzinach życia.

Nasze starania ukierunkowane są na kompensację ich niepełnosprawności, zarówno intelektualnej jak i fizycznej.

Zajęcia pozalekcyjne, w których uczniowie uczestniczą rozwijają ich wiedzę, rozwój fizyczny, społeczny i kulturalny.

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, sportowych, gimnastyki korekcyjnej, zajęciach z zakresu logopedii, pomocy socjoterapeutycznej oraz w miarę potrzeby w zajęciach z psychologiem. Uczniowie mają codzienny kontakt z pedagogiem szkolnym, który stara się pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Kadra pedagogiczna wprowadza uczniów w świat wiedzy, wdraża ich do samodzielności, pomaga im w podjęciu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, przygotowuje ich do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Egzamin gimnazjalny

Co roku w drugim semestrze klasy trzeciej odbywa się egzamin gimnazjalny.

Egzamin gimnazjalny jest:

 • powszechny i wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjum muszą do niego przystąpić
 • obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
 • przygotowany w formie pisemnej – testy egzaminacyjne mają postać kilkunastostronicowej broszury
 • przeprowadzany w gimnazjum w czasie trzech kolejnych dni
 • części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 215 minut; część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na poziomie podstawowym

Egzamin gimnazjalny:

 • bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
 • sprawdza wiadomości istotne dla przedmiotów humanistycznych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego
 • pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych gimnazjalistów
 • określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe

Pierwszego dnia gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.

Drugiego dnia powinien się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu sprawdza znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów, a także opanowanie umiejętności złożonych.

Trzeciego dnia gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka obcego nowożytnego. W naszym gimnazjum jest to język niemiecki. Ta część egzaminu ma poziomy podstawowy.
Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym obejmuje następujące części:
rozumienie ze słuchu,
– rozumienie tekstów pisanych,
– znajomość funkcji językowych,
– znajomość środków językowych,

W celu właściwego przygotowania egzaminów odbywa się w naszej placówce szereg spotkań szkoleniowych, mających na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych w z całą procedurą.

 

Warunkiem przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu oraz skierowanie ze Starostwa Powiatowego.

Dydaktyka i wychowanie realizowane w Ośrodku przygotowuje młodzież do aktywnego życia w społeczeństwie i pracy zawodowej zgodnie z jej możliwościami. W trakcie nauki młodzież nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne, przydatne zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu od września 2009 roku poszerzyła swoja ofertę kształcenia o nowe zawody.

Szkoła kształci młodzież w trzyletnim cyklu nauczania w następujących specjalnościach:

 • kucharz
 • piekarz
 • rzeźnik
 • stolarz
 • murarz
 • sprzedawca
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Zajęcia praktyczne realizowane są u pracodawców i w szkolnej pracowni gastronomicznej. Przedmioty zawodowe w zawodzie kucharz realizowane są w naszej placówce, w pozostałych zawodach realizowane są w ramach kursów w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w klasie pierwszej i drugiej dwa razy w tygodniu i w klasie trzeciej trzy razy w tygodniu. Opiekę nad właściwą realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego sprawuje pedagog ds. praktyk.

Uczniowie kończący naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej otrzymują :

 • świadectwo ukończenia Szkoły Zawodowej
 • po zdaniu egzaminu – dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Ta szkoła jest przeznaczona dla uczniów, którzy ukończyli Gimnazjum i posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które stwierdza niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężoną. Kształcenie ma charakter wielozawodowy i obejmuje

 • kształcenie ogóle umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji zawiązanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Zadaniem uczniów jest opanowanie kluczowych umiejętności, takich jak:

 • uspołecznienie
 • komunikowanie się,
 • zaradność
 • kreatywność.

Umiejętności te uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia rewalidacyjne

Duży nacisk kładziemy na przysposobienie do pracy, zapewniając uczniom zajęcia w pracowniach szkolnych. Maja one charakter praktyczny, prowadzony w formie zajęć warsztatowych. Uczniowie w ramach tych zajęć realizują zagadnienia z gospodarstwa domowego, prac porządkowych, rękodzieła, elementów pamiątkarskich, ogrodnictwa, pracy z komputerem, pomocniczej pracy biurowej.

Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują się do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Wytwory pracy uczniów często wystawiane są na organizowanych w placówce i poza nią konkursach, sprzedawane podczas kiermaszów, a także służą do organizacji uroczystości i imprez w Ośrodku. Aby uatrakcyjnić proces edukacyjny i pogłębić umiejętności społeczne uczniów umożliwiamy im branie udziału w różnorodnych formach zajęć takich jak: wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno-turystyczne, udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach i mitingach sportowych. Taka różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala doskonalić, utrwalać i nabywać różnorodne umiejętności.

Realizujemy zasadę indywidualizacji zajęć pracy z uczniem, w zależności od jego możliwości i potrzeb. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

Dużym powodzeniem cieszą się w naszym Ośrodku zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Rozbudzają aktywność uczniów, rozwijają samodzielność i kształtują postawę poszukującą. Proces kształcenia w naszej placówce trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb, możliwości i ograniczeń ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 lat.

 

Grupy wychowawcze

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu funkcjonuje internat.   Wychowankami grup wychowawczych mogą być dzieci i młodzież w wieku do 24 lat.

W internacie  może przebywać do 60 wychowanków. Wychowankowie podzieleni są na cztery grupy wychowawcze. Jedna grupa dziewcząt, jedna grupa koedukacyjna i dwie grupy chłopców. Grupami opiekują się wychowawcy grup, którzy opracowują miesięczne plany pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, w których określają zadania oraz formy ich realizacji. Opiekunowie organizują pracę w grupach, pomagają w nauce, kontrolują wyniki nauczania, analizują sytuację rodzinną i materialną podopiecznych i w razie potrzeby czynią starania o pomoc. Wychowawcy starają się tworzyć w grupach właściwą wewnętrzną atmosferę, dzięki której kształtuje się ich spójność. Wszyscy starają się budować atmosferę rodzinną przepełnioną zaufaniem, odpowiedzialnością i zrozumieniem.

Grupy wychowawcze sprawują zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze od poniedziałku do piątku, służąc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Właściwą organizację pracy w grupach wychowawczych stanowi regulamin oraz rozkład zajęć dla poszczególnych grup. Regulamin określa prawa i obowiązki wychowanków oraz nagrody i kary. Wychowankowie zapoznawani są z regulaminem w pierwszym dniu nowego roku szkolnego.

Wychowankowie zamieszkują w pokojach cztero i sześcioosobowych. Każda grupa do swojej dyspozycji ma:

-świetlicę, w której może uczyć się, bawić i rozwijać swoje zainteresowania,

-kuchnię do zajęć z gospodarstwa domowego,

-estetyczne łazienki i sanitariaty

-stołówkę

Grupy wychowawcze pracują w sposób urozmaicony, jest czas na naukę, pracę i wypoczynek. Wychowankowie uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach o charakterze sportowo-rekreacyjnym, kulturalno- rozrywkowym organizowanych według kalendarza imprez.

Świetlica każdej grupy wyposażona jest w komputer połączony z Internetem. W ramach edukacji informatycznej wychowankowie korzystają z pracowni komputerowej.

Sport w grupach jest ważnym elementem w procesie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym. Wychowankowie wdrażani są do aktywnego spędzania wolnego czasu. Grupy korzystają z boisk szkolnych i terenów zielonych, na których organizowane są zajęcia rekreacyjno-ruchowe oraz rozgrywki sportowe. Nieodzownym elementem dbania o tężyznę fizyczną są również spacery i wycieczki po okolicy. Rekreacja pozwala wychowankom na regenerację sił fizycznych i psychicznych, uczy współpracy w grupie oraz rozwija uzdolnienia.

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych oraz zajęciach wyrównawczych.

Rozkład zajęć dla grup wychowawczych:

630 – 740     Pobudka, czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie.

745 – 1450   Zajęcia dydaktyczne w szkole.

1020 – 1035 Drugie śniadanie.

1315 – 1515 Zorganizowany czas wolny, obiad.

1515 -1600 Zajęcia w grupach rozwijające zainteresowania (sportowe, artystyczne,

kulinarne, czytelnicze itp.).

1600 -1620 Podwieczorek

1630 -1800 Nauka własna, rewalidacja indywidualna.

1800 -1830 Kolacja

1830 -1945 Zajęcia świetlicowe – zajęcia relaksacyjne.

1945 2100 Wieczorne zajęcia higieniczno-porządkowe.

2100 -630   Cisza nocna.