Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Ośrodek

W skład ośrodka wchodzi:

Szkoła Podstawowa Specjalna

Gimnazjum Specjalne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Podstawowa działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu przeznaczona jest dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. W szkole tej uczyć się może każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie ze Starostwa Powiatowego i zgodę rodziców na kształcenie w naszej placówce. Do naszego Ośrodka uczęszczają również dzieci z powiatów ościennych.

Do szkoły dzieci trafiają w ciągu całego roku szkolnego i w różnym wieku rozwojowym. Każdy nowo przyjęty uczeń otoczony jest troskliwą opieką przez nauczycieli i pozostałych pracowników Ośrodka.

Edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna
klasy IV – VI – kształcenie przedmiotowe

Uczniowie klasy VI przystępują w II semestrze nauki do sprawdzianu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mającego na celu zbadanie stopnia opanowania zdobytych umiejętności. Szóstoklasiści otrzymują do rozwiązania zestawy egzaminacyjne dostosowane do ich sprawności intelektualnej. Praca w oddziałach odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują dalszą naukę w Gimnazjum Specjalnym znajdującym się w naszym Ośrodku.

Na każdym etapie edukacji zapewniamy uczniom:

 • domową atmosferę
 • poczucie bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji
 • kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi
 • naukę pisania, czytania, rozumienia, korzystania z różnych źródeł informacji
 • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
 • usprawnianie rozwoju fizycznego
 • opiekę pedagoga, logopedy, socjoterapeuty i psychologa

Działania nasze oparte są na wieloletnim doświadczeniu i kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz ciągle unowocześnianej bazie dydaktyczno – sportowej.

Dla naszych dzieci bardzo ważną rzeczą są ich pierwsze sukcesy – dlatego staramy się wyłapywać nawet te najdrobniejsze, czasami niedostrzegane przez innych.

Stosujemy odpowiednie nagradzanie, co daje dzieciom dużo radości i motywacji do podejmowania dalszych wysiłków. Angażujemy uczniów w życie Ośrodka poprzez organizowanie różnych uroczystości okolicznościowych, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez.

Prowadzimy działalność na rzecz szeroko rozumianej integracji z środowiskiem lokalnym i społecznością uczniowską z innych szkół naszego powiatu i województwa.

 

W gimnazjum uczyć się może każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie ze Starostwa Powiatowego i zgodę rodziców na kształcenie w naszej placówce:

 • posiadamy oddziały przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim

Gimnazjum obejmuje trzyletni okres kształcenia – nauczanie przedmiotowe.

Praca z uczniem prowadzona jest w oparciu o plany dydaktyczno-wychowawcze dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.

Edukacja szkolna w gimnazjum wspomaga rozwój ucznia poprzez:

 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia,
 • wprowadzanie go w świat nauki i wiedzy umożliwiający mu dalsze kształcenie i kształtowanie umiejętności posługiwania się nią,
 • wprowadzanie go w świat kultury i sztuki,
 • rozwijanie umiejętności społecznych.

Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój każdego wychowanka. Prowadzimy stymulację rozwoju w różnych dziedzinach życia.

Nasze starania ukierunkowane są na kompensację ich niepełnosprawności, zarówno intelektualnej jak i fizycznej.

Zajęcia pozalekcyjne, w których uczniowie uczestniczą rozwijają ich wiedzę, rozwój fizyczny, społeczny i kulturalny.

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, sportowych, gimnastyki korekcyjnej, zajęciach z zakresu logopedii, pomocy socjoterapeutycznej oraz w miarę potrzeby w zajęciach z psychologiem. Uczniowie mają codzienny kontakt z pedagogiem szkolnym, który stara się pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Kadra pedagogiczna wprowadza uczniów w świat wiedzy, wdraża ich do samodzielności, pomaga im w podjęciu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, przygotowuje ich do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Egzamin gimnazjalny

Co roku w drugim semestrze klasy trzeciej odbywa się egzamin gimnazjalny.

Egzamin gimnazjalny jest:

 • powszechny i wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjum muszą do niego przystąpić
 • obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
 • przygotowany w formie pisemnej – testy egzaminacyjne mają postać kilkunastostronicowej broszury
 • przeprowadzany w gimnazjum w czasie trzech kolejnych dni
 • części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 215 minut; część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na poziomie podstawowym

Egzamin gimnazjalny:

 • bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
 • sprawdza wiadomości istotne dla przedmiotów humanistycznych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego
 • pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych gimnazjalistów
 • określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe

Pierwszego dnia gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.

Drugiego dnia powinien się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu sprawdza znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów, a także opanowanie umiejętności złożonych.

Trzeciego dnia gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka obcego nowożytnego. W naszym gimnazjum jest to język niemiecki. Ta część egzaminu ma poziomy podstawowy.
Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym obejmuje następujące części:
rozumienie ze słuchu,
– rozumienie tekstów pisanych,
– znajomość funkcji językowych,
– znajomość środków językowych,

W celu właściwego przygotowania egzaminów odbywa się w naszej placówce szereg spotkań szkoleniowych, mających na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych w z całą procedurą.

 

Warunkiem przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu oraz skierowanie ze Starostwa Powiatowego.

Dydaktyka i wychowanie realizowane w Ośrodku przygotowuje młodzież do aktywnego życia w społeczeństwie i pracy zawodowej zgodnie z jej możliwościami. W trakcie nauki młodzież nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne, przydatne zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu od września 2009 roku poszerzyła swoja ofertę kształcenia o nowe zawody.

Szkoła kształci młodzież w trzyletnim cyklu nauczania w następujących specjalnościach:

 • kucharz
 • piekarz
 • rzeźnik
 • stolarz
 • murarz
 • sprzedawca
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Zajęcia praktyczne realizowane są u pracodawców i w szkolnej pracowni gastronomicznej. Przedmioty zawodowe w zawodzie kucharz realizowane są w naszej placówce, w pozostałych zawodach realizowane są w ramach kursów w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w klasie pierwszej i drugiej dwa razy w tygodniu i w klasie trzeciej trzy razy w tygodniu. Opiekę nad właściwą realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego sprawuje pedagog ds. praktyk.

Uczniowie kończący naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej otrzymują :

 • świadectwo ukończenia Szkoły Zawodowej
 • po zdaniu egzaminu – dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Ta szkoła jest przeznaczona dla uczniów, którzy ukończyli Gimnazjum i posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które stwierdza niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężoną. Kształcenie ma charakter wielozawodowy i obejmuje

 • kształcenie ogóle umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji zawiązanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Zadaniem uczniów jest opanowanie kluczowych umiejętności, takich jak:

 • uspołecznienie
 • komunikowanie się,
 • zaradność
 • kreatywność.

Umiejętności te uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia rewalidacyjne

Duży nacisk kładziemy na przysposobienie do pracy, zapewniając uczniom zajęcia w pracowniach szkolnych. Maja one charakter praktyczny, prowadzony w formie zajęć warsztatowych. Uczniowie w ramach tych zajęć realizują zagadnienia z gospodarstwa domowego, prac porządkowych, rękodzieła, elementów pamiątkarskich, ogrodnictwa, pracy z komputerem, pomocniczej pracy biurowej.

Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują się do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Wytwory pracy uczniów często wystawiane są na organizowanych w placówce i poza nią konkursach, sprzedawane podczas kiermaszów, a także służą do organizacji uroczystości i imprez w Ośrodku. Aby uatrakcyjnić proces edukacyjny i pogłębić umiejętności społeczne uczniów umożliwiamy im branie udziału w różnorodnych formach zajęć takich jak: wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno-turystyczne, udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach i mitingach sportowych. Taka różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala doskonalić, utrwalać i nabywać różnorodne umiejętności.

Realizujemy zasadę indywidualizacji zajęć pracy z uczniem, w zależności od jego możliwości i potrzeb. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

Dużym powodzeniem cieszą się w naszym Ośrodku zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Rozbudzają aktywność uczniów, rozwijają samodzielność i kształtują postawę poszukującą. Proces kształcenia w naszej placówce trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb, możliwości i ograniczeń ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 lat.

 

Grupy wychowawcze

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu funkcjonuje internat.   Wychowankami grup wychowawczych mogą być dzieci i młodzież w wieku do 24 lat.

W internacie  może przebywać do 60 wychowanków. Wychowankowie podzieleni są na cztery grupy wychowawcze. Jedna grupa dziewcząt, jedna grupa koedukacyjna i dwie grupy chłopców. Grupami opiekują się wychowawcy grup, którzy opracowują miesięczne plany pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, w których określają zadania oraz formy ich realizacji. Opiekunowie organizują pracę w grupach, pomagają w nauce, kontrolują wyniki nauczania, analizują sytuację rodzinną i materialną podopiecznych i w razie potrzeby czynią starania o pomoc. Wychowawcy starają się tworzyć w grupach właściwą wewnętrzną atmosferę, dzięki której kształtuje się ich spójność. Wszyscy starają się budować atmosferę rodzinną przepełnioną zaufaniem, odpowiedzialnością i zrozumieniem.

Grupy wychowawcze sprawują zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze od poniedziałku do piątku, służąc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Właściwą organizację pracy w grupach wychowawczych stanowi regulamin oraz rozkład zajęć dla poszczególnych grup. Regulamin określa prawa i obowiązki wychowanków oraz nagrody i kary. Wychowankowie zapoznawani są z regulaminem w pierwszym dniu nowego roku szkolnego.

Wychowankowie zamieszkują w pokojach cztero i sześcioosobowych. Każda grupa do swojej dyspozycji ma:

-świetlicę, w której może uczyć się, bawić i rozwijać swoje zainteresowania,

-kuchnię do zajęć z gospodarstwa domowego,

-estetyczne łazienki i sanitariaty

-stołówkę

Grupy wychowawcze pracują w sposób urozmaicony, jest czas na naukę, pracę i wypoczynek. Wychowankowie uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach o charakterze sportowo-rekreacyjnym, kulturalno- rozrywkowym organizowanych według kalendarza imprez.

Świetlica każdej grupy wyposażona jest w komputer połączony z Internetem. W ramach edukacji informatycznej wychowankowie korzystają z pracowni komputerowej.

Sport w grupach jest ważnym elementem w procesie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym. Wychowankowie wdrażani są do aktywnego spędzania wolnego czasu. Grupy korzystają z boisk szkolnych i terenów zielonych, na których organizowane są zajęcia rekreacyjno-ruchowe oraz rozgrywki sportowe. Nieodzownym elementem dbania o tężyznę fizyczną są również spacery i wycieczki po okolicy. Rekreacja pozwala wychowankom na regenerację sił fizycznych i psychicznych, uczy współpracy w grupie oraz rozwija uzdolnienia.

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych oraz zajęciach wyrównawczych.

Rozkład zajęć dla grup wychowawczych:

630 – 740     Pobudka, czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie.

745 – 1450   Zajęcia dydaktyczne w szkole.

1020 – 1035 Drugie śniadanie.

1315 – 1515 Zorganizowany czas wolny, obiad.

1515 -1600 Zajęcia w grupach rozwijające zainteresowania (sportowe, artystyczne,

kulinarne, czytelnicze itp.).

1600 -1620 Podwieczorek

1630 -1800 Nauka własna, rewalidacja indywidualna.

1800 -1830 Kolacja

1830 -1945 Zajęcia świetlicowe – zajęcia relaksacyjne.

1945 2100 Wieczorne zajęcia higieniczno-porządkowe.

2100 -630   Cisza nocna.